I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og hyttefelt gbnr. 31/11 ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Kvænangen formannskap 03.12.2019, sak 93/19.

Hensikten med endringen av planen er begrunnet i endrede rammebetingelser for utvikling av næringsvirksomheten på eiendommen gbnr. 31/11 i Kjækan.

Den mest vesentlige endringen i endringsforslaget er at områdene i opprinnelig reguleringsplan som var avsatt utleiehytter (U1 og U2) er endret til områder (BFF7 og BFF8) avsatt til hyttetomter. Planendringen omfatter også justeringer av tomtegrenser for tomtene H1, H3 og H5. Justeringen er godkjent av Kvænangen kommune.

 

Dette brevet sendes til offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag.

Vedlegg sendes kun til offentlige høringsinstanser og berørte grunneiere.
Plandokumentene ligger tilgjengelig på servicekontoret på rådhuset i Burfjord og på kommunens nettside
www.kvanangen.kommune.no

Merknad til reguleringsarbeidet kan rettes til Kvænangen kommune innen 03.02.2020

 

Plankart

Planbestemmelsene

Planbeskrivelsen

 

Lenke til tidligere vedtatt plan.