Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til kommunens langsiktige utfordringer, mål og strategier for peridoen 2021-2032. Det legges opp til at kommunestyret skal vedta samfunnsdelen høsten 2021. Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2019, og en eventutell revidering vurderes etter vedtak av samfunnsdelen.

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel beskriver hvordan Kvænangen kommune skal utarbeide ny samfunnsdel. Planprogram inneholder en beskrivelse av kommende kommuneplanprosess, og har følgende hovedtemaer:

- Beskrivelse av utfordringsbildet

- Satsingsområder i kommuneplanperidoen

- Temaer og utredninger i planperioden

- Organisering og medvirkning i kommuneplanprosessen

Med bakgrunn i innspillene som mottas i høringsperioden vil plandokumenten bearbeides, før de sendes til kommunestyret til behandling  i desember 2020. Etter dette vil planarbeidet med samfunnsdelen starte opp i henhold til temaer og tidsfrister beskrevet i planprogrammet.

Eventuelle innspill sendes skriftlig til Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord eller på
e-post til postmottak@kvanangen.kommune.no Innspill merkes med planprogram kommunaplanens samfunnsdel. Innspill kan også sendes direkte fra denne siden.

Frist til innspill og merknader settes til 13.11.2020

 

Høringsbrev

Forslag til planprogram

Kunnskapsgrunnlag - 2020- FSK 25-09-20.pdf