• Undervisningsspråk: Nordsamisk
  • Studiested: Kvænangen språksenter
  • Oppstartdato: 29.01.2021- avsluttes 12.06.2021
  • Påmelding: Innen 26.01.2021 til Karen.eira@kvanangen.kommune.no eller Karen Eira mobil 40605327

Dette kurset er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive samisk, men vil lære språket fra grunnen av. Det passer også for deg som har lært litt, og vil trene på å snakke samisk. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Kurset vektlegger kommunikasjon og interaksjon mellom studentene på samisk. Studentene får øvelse gjennom kommunikasjon i forskjellige situasjoner i daglig livet. Nye ord, snakke- og skriveøvelser tilpasses etter emner. Alle emner inneholder muntlige og praktiske arbeidsoppgaver, rollespill og enkle tekster.

  • Kursavgift: 0,- materialkostnader dekkes av studenten

 

Návuona giellaguovddáš  álggaha vahkkolohppakurssa  davvisámegiella praktihkalaš dilis - álgokursa

  • Oahpahusgiella: Davvisámegiella
  • Oahpahusbáiki: Návuoná giellaguovddáš
  • Álgin: 29.01.2021- loahpahuvvo 12.06.2021
  • Dieđit: Ovdal 26.01.2021   Karen Eirai mobiltelefovdna  40605327 dahje Karen.eira@kvanangen.kommune.no 

Giellaguovddáš fállá sámegiela álgooahpu álggahalliide, geat eai máhte hupmat eaige čállit sámegiela. Álgooahppu sáhttá maid heivet sidjiide, geat leat gullan sámegiela, muhto eai huma.

Kursa deattuha sámegillii gulahallama ja ovttasbarggu studeanttaid gaskkas. Studeanttat besset hárjehallat hupmat sámegiela iešguđetlágan beaivválaš diliin. Ođđa sánit, hupman- ja čállinhárjehusat ja giellaoahppa heivehuvvojit fáttáid mielde. Juohke fáttás leat njálmmálaš hárjehusat ja rollaspealut ja álkes teavsttat.

  • Kursadivat: 0,- ávdnasit máksá studeanta