Kvænangen kommunes oppgave er å hjelpe flyktninger til å etablere en selvstendig tilværelse. Dette krever god planlegging, tilrettelegging, samordning, organisering og godt samarbeid mellom de ulike tjenestene i kommunen. Integrering av flyktninger innebærer blant annet å skaffe til veie bolig, forberede flyktningene på et aktivt arbeidsliv, motivere til utdanning, tilrettelegge for barnehage og skole, samt lære flykningene grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv gjennom introduksjonsprogrammet. De ulike instansene og tjenestene i kommunen må også ha kapasitet og evne til å samarbeide om å gi et helhetlig tilbud til flyktningene.

Det er hensiktsmessig for flyktningene å bo Burfjord i introduksjonsperioden, hvor alle offentlige instanser er lokalisert. Flyktningene er da ikke avhengig av bil/ førerkort for å kunne benytte seg av de offentlige tjenestene de har behov for. For flyktningbarna er både barnehage, skole og fritidsaktiviteter tilgjengelige ved å bo i sentrum.

Det er et begrenset tilfang av boliger i sentrumsområdet. Etter introduksjonsperioden kan flyktningene bosette seg der de ønsker. Det må jobbes for å kunne tilby boliger, private og kommunale, utenfor sentrumsområdet til flyktninger som er ferdige med introduksjonsprogrammet.

Kommunen forplikter seg til å gi tilbud om introduksjonsprogram når det vedtas å bosette flyktninger. Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger.

Bosatte flyktninger har plikt til å delta i programmet og det skal være på full tid og helårlig. Deltakerne mottar introduksjonsstønad som skal sikre dem inntekt til å dekke boutgifter, samt utgifter til mat, klær og andre nødvendigheter. Instanser som må samarbeide tett om dette vil være blant annet Flyktningetjenesten, voksenopplæringen og NAV.

Programmet skal inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til yrkeslivet eller videre utdanning. Formålet er å styrke mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og bidra til økonomisk selvstendighet. Kommunen må i tillegg til å tilrettelegge for overnevnte; samordne ulike virkemidler i programmet, registrere opplysninger om deltakernes gjennomføring av programmet i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og å utarbeide individuelle planer

Kvænangen kommune har pr januar 2020 16 bosatte flyktninger, alle fra Syria. Flere av de voksne deltar i Introduksjonsprogrammet.