Samisk som andrespråk  

Elever med samisk bakgrunn har en individuell rett til opplæring i samisk. Det betyr at alle som ønsker opplæring i samisk skal få det. Elevene som følger læreplan samisk som andrespråk har krav på tre skoletimer per uke. I Kvænangen har det vært tilpasset slik at det gis to timer lagt inn i ordinær undervisningstid, mens den tredje timen brukes på reiser, språkleire, deltakelse på språkarenaer ol.

 

Kvensk og finsk som andrespråk

Elever i grunnskolen har rett til opplæring i kvensk og finsk som andrespråk når minst tre elever i Kvænangen krever det. Elevene velger om de vil få opplæringen i kvensk eller i finsk, og har krav på tre skoletimer per uke. I Kvænangen har det vært tilpasset slik at det gis to timer lagt inn i ordinær undervisningstid, mens den tredje timen brukes på reiser, språkleire, deltakelse på språkarenaer ol.

 

Du er kanskje redd for at eleven mister for mye av annen undervisning? Vi vil heller hevde at eleven vinner mye mer: Språkkompetanse, viktig kulturkunnskap og en sterk lokal identitet.

Dessuten er samisk, kvensk og finskelevene fritatt for kravet om vurdering i skriftlig sidemål. Og får, eller kan søke om, fritak fra kravet om opplæring og vurdering i fremmedspråk/språklig fordypning.

Det er Kvænangen kommune og Kvænangen barne- og ungdomsskole som er ansvarlige for undervisningen. Kvænangen språksenter bistår kommunen med undervisning ved behov for at barn og unge skal ha en forutsigbar og god undervisning.

 

Lenke til opplæringslova:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Samisk som førstespråk: for elever som har samisk som hjemmespråk og snakker samisk når de begynner på skolen. Elever som har samisk som førstespråk, får den første lese- og skriveopplæringen på samisk. Førstespråket har flere undervisningstimer og læreplanen har større krav enn andrespråks læreplanen.

Rett til opplæring på samisk: undervisning på morsmålsnivå hvor elevene også følger parallelle samiske læreplaner i andre fag. Dersom 10 elever i Kvænangen kommune ønsker opplæring på samisk, så har de krav på dette.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk/samisk-opplaring2/1-Retten-til-opplaring-i-og-pa-samisk-og-regelverket-knyttet-til-opplaring-i-samisk-/