Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtas det om å legge forslag til detaljregulering for Massetak på gnr. 8 bnr. 5 og 35, Jøkelfjord, Kvænangen med planident: 5429202001 ut til høring og offentlig ettersyn i minst seks uker.

Høringsfristen: 13.12.2021

Formålet med planen er å legge til rette for uttak av masser på eiendommen gnr. 8 bnr. 5 og 63

Innspill kan sendes til Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord eller til post@kvanangen.kommune.no.
Innspill kan også sendes inn via kommentarfeltet nederst på siden. 

Plankart 
Planbeskrivelsen
Bestemmelsene
ROS-analyse
Geoteknisk vurdering
Skredfarevurdering