Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentilg ettersyn er at alle som er berørt eller har interesser i området, skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det.

Formålet med planen er å tilrettelegge for uttak av masser og oppfylle Direktoratet for mineralforvaltnings krav til driftsplan.

Plandokumentene kan lastes ned her:

Plankart Badderen massetak - 1943201903
Planbestemmelser og retningslinjer - 1943201903
Planbeskrivelse - 1943201903

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes til kommunens planprportal / Si din mening eller til Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord og til post@kvanangen.kommune.no 

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges frem for politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Uttalelsesfrist er satt til 26.03.2021