Kvænangen og Nordreisa barneventjeneste trenger flere besøkshjem, tilsynsførere, støttekontakter og miljøarbeidere til barn og unge i begge kommuner – snarest.

•             Har du overskudd og kapasitet?

•             Har du lyst til å hjelpe?

Det finnes barn og unge som trenger deg!

Formål med hjelpetiltak fra barneverntjenesten er at de skal føre til positiv endring for barn og ungdom, og eller familien.

 

  • Besøkshjem: En familie som fungerer som støtte for barn som trenger kontakt med annet familiemiljø.

  • Tilsynsfører: Skal føre tilsyn og gjøre seg opp mening om hvorvidt barnet blir tilfredsstillende ivaretatt i fosterhjem. Skal sørge for at barnets erfaringer og opplevelser fanges opp og formidles til barneverntjenesten. Skal også vurdere om forutsetningen for plassering blir fulgt opp. Det skal gjennomføres 4 besøk pr år, dersom ikke annet er bestemt.

  • Støttekontakt: En person som gjennom samvær med barn og unge bidrar til å øke selvfølelse, selvstendighet og mestring.

  • Miljøarbeider: Jobbe sammen med barn/unge og foreldre med tanke på endring. Innebærer veiledning og deltakelse i ulike aktiviteter i familien.

 

Det gis arbeidsgodtgjøring og eventuelt utgiftsdekning.

Ta kontakt med Nordreisa Familiesenter tlf 77 58 82 00. Spør etter Else P. Elvestad eller Lisa Løkkemo.