Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barneverntjenesten i Kvænangen og Nordreisa Kommune
 

Barneverntjenesten er organisert som en interkommunal tjeneste, med lokaler både på Kommunehuset i Kvænangen og ved Familiesenteret i Nordreisa.

 

Barneverntjenesten yter hjelp etter Lov om barneverntjenester, og skal følge med på de forhold barn og unge i våre kommuner lever under. Barneverntjenesten har barnets beste som styrende prinsipp, og skal først og fremst sette inn tiltak for at barn og foreldre skal kunne fortsette å leve sammen. Lovens formål er:

-          Å sikre at barn og unge som lever under forhold som skader deres helse og utvikling, for nødvendig hjelp og omsorg til rett tid

-          Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

 

Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for individuelle, forebyggende tiltak overfor barn og barnefamilier som på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner, har særlige behov. Våre viktigste samarbeidspartnere er foreldrene. Individuelle tiltak kan være alt fra råd og veiledningssamtaler med foreldre til ulike hjelpetiltak i hjem og fritid. I de tilfeller der barn ikke kan bo hjemme, er samarbeide og hjelp til foreldrene særlig viktig for at barna igjen kan flytte hjem.

Barnevernet samarbeider med andre deler av hjelpetjenestene for å sikre barn / familier best mulig og samordnet hjelp. Barneverntjenesten skal medvirke til at barnets interesser ivaretas også av andre offentlige organer.

 
Målgruppe

Lov om barneverntjenester gjelder for barn og unge i alderen 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Tiltak kan videreføres med samtykke inntil fylte 23 år. I tillegg har barneverntjenesten ansvar for enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommunen.

 
Henvendelser / meldinger til barneverntjenesten

Dersom du ønsker råd og veiledning fra barnevernet, kan du kontakte oss på telefon for en anonym og uforpliktende samtale. Ved eventuell bekymring for et barn, en ungdom eller en familie, kan du melde din bekymring til barnevernet enten muntlig eller skriftlig.

En melding til barneverntjenesten er informasjon om at et barn kan ha det vanskelig. Barneverntjenesten skal:

-          Henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs

-          Starte undersøkelse dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak

-          Henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

 
Undersøkelse

Barneverntjenesten har inntil 3 måneder (i enkelte tilfeller 6 måneder) på å undersøke et barns situasjon og vurdere om det er behov for å sette inn tiltak i familien for å bedre barnets situasjon. Vi snakker da med foreldrene, barnet og kan innhente opplysninger fra offentlige instanser som barnehage, skole osv. Undersøkelsen skal i størst mulig grad gjennomføres i samarbeid med familien, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier.

 
 
 
Hjelpetiltak

De aller fleste tiltakene barneverntjenesten iverksetter, er tiltak i hjemmet for å bedre barnets hverdag. Det kan for eksempel være tiltak som råd og veiledning, tilsyn, økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, støttekontakt, besøkshjem, barnehageplass, mødrehjem/familiehjem og plassering utenfor hjemmet. Barneverntjenesten har som mål å utvise fleksibilitet og kreativitet i opprettelsen av hjelpetiltak slik at det kan settes inn tiltak som ivaretar den enkelte families og det enkelte barns særlige behov for hjelp. Vi har fokus på å finne frem til tiltak som styrker familiens ressurser.

 
Hjemmebaserte tiltak

Barneverntjenestene i Nord-Troms samarbeider om å benytte hjemmebaserte tiltak i familier for å forebygge plassering av barn og ungdom. Formålet med tiltaket er å styrke samspill, kompetanse og ferdigheter hos foreldre / barn / ungdom og deres nettverk i nærmiljøet.

 
Omsorgstiltak

I noen tilfeller er det ikke tilstrekkelig at barneverntjenesten iverksetter hjelpetiltak i hjemmet for å bedre barnets situasjon, og barnet må plasseres utenfor hjemmet. Barnevernet fremmer forslag om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda, som kan vedta tvangstiltak i barnevernssaker. Det er Fylkesnemnda som har myndighet til å vedta omsorgsovertakelse og om barnet skal i fosterhjem eller institusjon etter en grundig gjennomgang av saken.

 
Atferdstiltak

En ungdom som har vist alvorlig og gjentatt kriminalitet eller har et vedvarende rusmisbruk, kan plasseres på institusjon enten ved samtykke eller tvang. Det er Fylkesnemnda som avgjør om det er grunnlag for tvangsplassering

 
Adopsjon

Barneverntjenesten er ansvarlig for å utarbeide sosialrapport ved søknad om adopsjon. Mer informasjon om dette kan fås ved henvendelse til tjenesten.

 

Vedlegg: Blanketter til bruk ved søknad om adopsjon
Vedlegg: Opplysninger om adopsjon (Barne- og likestillingsdepartementet)
Vedlegg: Norge.no - offentlig informasjon
Vedlegg: Lov om adopsjon

 
Kontaktinformasjon
 
Avdeling Nordreisa:

Postadresse: Nordreisa familiesenter, Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett.

Besøksadresse: Flomstadveien 10, 9151 Storslett.

Telefon: 77588200
 
Avdeling Kvænangen:

Postadresse: Rådhuset, 9161 Burfjord

Besøksadresse: Kommunehuset i Kvænangen

Telefon: 77778818/19
 
For henvendelser utenom åpningstid:
 
         ALARMTELEFONEN FOR BARN OG UNGE  116111
 

Barnevernleder for Kvænangen og Nordreisa Kommune:

Marit Bogstrand
 
Barnevernkuratorer:
Lisa Marie Løkkemo
Ingunn Slotsvik
Hanne Kristin Hellem
Maria Vang
 
Førstesekretær:
Tove Larsen
 
 
Lenker

Hvem gjør hva i barneverntjenesten

Alarmtelefonen for barn og unge                                     

Barne-, ungdoms- og familieetaten        

Fosterhjem

Lov om barneverntjenester

Meldingsskjema  

Vold i nære relasjoner                       
 
Regelverk
Lover:
 
Forskrifter:

Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

FosterhjemskampanjeBjorn

Har du rom for noen du kjenner fra før?

Fosterhjemskampanjen:

Antallet barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent det siste året. Dette er en ønsket utvikling. Barn og unge som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Samtidig viser forskning at slektsfosterhjem kan være mer stabile. Lurer du på om du kan bli fosterforelder for et barn du vet trenger fosterhjem? Da kan du ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen på tlf.: 77 77 88 18 eller 77 58 82 00, eller få mer informasjon fra fosterhjemtjenesten på tlf Tromsø: 466 15 430, Hammerfest: 466 15 420, Sortland: 466 15 440, Bodø: 466 15 450

Støttekontakt-barnevern-bilde-forside

Er du den vi leter etter?

Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste trenger flere besøkshjem, tilsynsførere, støttekontakter og miljøarbeidere til barn og unge i begge kommuner - snarest. Har du overskudd og kapasitet? Har du lyst til å hjelpe? Det finnes barn og unge som trenger deg! Det gis arbeidsgodtgjøring og eventuelt utgiftsdekning. Ta kontakt med Nordreisa Familiesenter tlf.: 77588200. Frist: snarest.

Bufetat-logo

Vakttelefon for fosterforeldre

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region nord har fått i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å opprette en vakttelefonordning for alle forsterforeldre i Nord-Norge.