Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 
Administrasjonssjefen (Rådmannen) er administrativ leder for hele kommuneadministrasjonen, og er bindeleddet mellom det politske system og administrasjonen. Vi er nå sekretariat for alle politiske utvalg. Administrasjonssjefen (Rådmannen) forestår det overordnede budsjettarbeidet. Kontoret tar seg også av overordnede personal- og arbeidsgiversaker, forsikringsordningene, HMS, beredskap, valg og opplærings- og kompetansespørsmål. Administrasjonssjefen (Rådmannen) fungerer også som teknisk sjef.

Administrasjonssjefskontoret (Rådmannskontoret) er bemannet av administrasjonssjef (rådmann) Frank Pedersen

 

Oversikt over tjenestene som Rådmannskontoret yter til befolkningen

Tildeling av kommunale boliger

Kommunen har 40 leiligheter til disposisjon for utleie. Disse ligger stort sett i Burfjord, men vi har også noen få i Kjækan, Sørstraumen og Reinfjord. Leilighetene er primært tenkt som gjennomgangsboliger for kommunalt ansatte. Andre kan også få tildelt leilighet detrsom vi har noen ledig. (Eldreleiligheter på Hybelhuset, Eldreboligene og leilighetene på Lukas fordeles av PLO-leder.)

Tildeling av ambulerende skjenkebevillinger

Alle arrangementer utenom serveringssteder der det skal selges alkohol trenger bevilling. Ved offentlige fester og "åpne" arrangementer må det søkes om skjenkebevilling til enkeltanledning. Ved "lukkede" arrangementer (at arrangementet består av en "sluttet krets", medlemmer av en forening e.l., og at det er en bestemt anledning) kan det gis ambulerende skjenkebevilling.

Tilskuddsordning for veivedlikehold

Kommunestyret setter i budsjettet av en sum til tilskudd for veivedlikehold. For år 2002 er dette beløpet kr 50 000. Tilskuddsordningen blir annonsert her på internettsidene og i Kvænangsbudstikka og søknadsfrist og tildeling er normalt i april/mai. Søknadsskjema finner du i Budstikka.

Tilskuddsordning for reduksjon av renovasjonsavgiftene

Kommunestyret setter i budsjettet av en sum til tilskudd for reduksjon av renovasjonsavgiftene. For år 2002 er dette beløpet kr 25 000. Tilskuddsordningen blir annonsert i Kvænangsbudstikka og søknadsfrist og tildeling er normalt i april/mai. Søknadsskjema finner du

Henvendelser vedrørende tilsettinger, ledige jobber o.l.

Alle kommunale tilsettinger foretas i tilsettingsmøter på rådmannskontoret. Dersom du har spørsmål rundt tilsettinger (når tilsettinger vil finne sted, hvem som har søkt etc) kan du kontakte oss.

Generell offentlig informasjon

Dersom du har spørsmål vedrørende det offentlige og ikke vet hvor du skal henvende deg, kan du ta kontakt med oss. Vi henviser deg videre til rette instans dersom vi ikke kan svare.
 
 For kontakt kan du ringe 77778800

 

Puslespill-kommunereform

Kommunestyret har behandlet foreløpig sak om kommunereformen

I kommunestyremøtet 17.februar i sak 2/16 gir kommunestyret  ordfører og administrasjonssjef fullmakt til å videreføre/avrunde utredningsarbeidet rundt framtidig kommunestruktur før den legges fram til politisk behandling og folkeavstemning. En god del punkter blir bedt om at det framforhandles om/avklares og du kan lese hele saken HER eller inni selve artikkelen.

bolig-i-handa

Kartlegging av ledige boliger i Kvænangen for utleie til flyktninger

Pressemelding

Kommunen ber boligeiere som ønsker å leie ut boliger til flyktninger og/eller andre boligsøkere i kommunen, om å kontakte kommunen snarest. Kommunen vil registrere alle ledige boliger eller utleieenheter, og ber om at interesserte utleiere å fylle ut dette registreringsskjemaet  som ligger her på kommunens hjemmesider. Kontaktperson for registreringen er Anne Berit Holst på e-mail anne.holst@kvanangen.kommune.no. Vi håper på snarlig tilbakemelding, og helst innen 15.02.2016.

Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Informasjon om ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 13.11.2015 følgende: "Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.19. Skjenketiden settes til 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. Søknaden må være kommunen i hende senest en uke før skjenkedato. Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 310,- pr gang og justeres iht satsene i forskrift til Alkoholloven." I ettertid er det kommet forskriftsendring om at gebyret øker til kr 340.