Vedtak:

  1. Kvænangen kraftverk AS skal reetablere bom ved innløpet til tunell nord for Småvatnan. Denne bommen skal være stengt for allmenn ferdsel med motorkjøretøy fra veien er farbar etter vårløsning og frem til 1. august. etter denne dato og frem til veien stenges av snøfall, skal den være åpen for fri motorisert ferdsel.
     
  2. NVE er myndighet til å behandle søknader om dispensasjon i særskilte tilfelle

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.