Justis- og beredskapsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/id463/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

www.dsb.no