Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Hjemmetjenesten i Kvænangen skal bidra til at de brukere som ønsker det, har mulighet til å bo i sine hjem så lenge som mulig. Hjelpen tildeles etter en individuell vurdering i samråd med den enkelte bruker. Det vil bli fattet et skriftlig vedtak på tjenesten innen 3 uker.

I hjemmetjenesten jobber det både sykepleiere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere og støttekontakter. Vi har våre kontorer på Gargo sykehjem.

Oppgaver vi utfører er for eksempel:
  • Hjelp til personlig hygiene
  • Hjelp til administrering av medikamenter
  • Matombringing
  • Tilsyn, råd og veiledning
  • Sårskift og prøvetaking for innskrevne brukere som ikke kan oppsøke legekontor
  • Rengjøring av boliger, vask av tøy, handling
  • Hjelp til diverse søknader (trygghetsalarm, omsorgslønn, hjemmehjelp, støttekontakt, TT- kort med mer)
  • Sosialt samvær og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter utført av støttekontakt.
 
Hjemmesykepleien er tilgjengelig mellom klokken 0730 og 2130, i tidsrommet 2130 og 0730 er vi ubemannet. Hjemmehjelpen jobber kun dagtid.
 
Lokaler som hjemmetjenesten disponerer er hybelbygget, Lukas og eldreboliger bak Lukas. Disse leilighetene tildeles ved søknad.
        
Hjemmesykepleie er gratis og tildeles etter lov om helsetjenester i kommunene. Hjemmehjelp er en tjeneste som brukeren må betale for etter fastsatte satser i henhold til inntekt. Støttekontakt er gratis. Hjemmehjelp og støttekontakt tildeles etter lov om sosiale tjenester.
 
 
 
Kontaktinformasjon Tlf. Mobil
Hege M. Karlsen, leder for hjemmetjenesten 77 77 90 28 47 46 95 07
Vakttelefon (07.30-21.30) 47 46 95 07  
Lydia Bock 77 77 90 25  
 

 

Brev til back to basic

Søknadsskjema om pleie- og omsorgstjenester

Her finner du søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester. Det du kan søke om på dette skjemaet er: Hjemmesykepleie, Hjemmehjelp, Matombringing, Omsorgslønn, Støttekontakt, Individuell plan, Brukerstyrt personlig assistanse, Psykisk helsehjelp, Omsorgsbolig Lukas, Omsorgsbolig Hybelbygget, Korttidsplass -sykehjem, Langtidsplass - sykehjem, Avlastning - sykehjem, Avlastning - privat hjem.Søknadsskjemaet må skrives ut og fylles ut for hand før det sendes eller leveres til Gargo v/Pleie- og omsorgstjenesten, 9161 Burfjord.