Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Kommunal planstrategi 2016-2019, offentlig ettersyn

Planutvalget vedtok 01.juli 2016 å legge forslag til kommunal planstrategi ut til offentlig ettersyn i 30 dager, jf. Plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunal planstrategi er et verktøy med formål å klargjøre hvilke oppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for en ønsket utvikling. I kommunal planstrategi defineres de viktigste utfordringene og mulighetene samfunnet står ovenfor, og utgjør med det et grunnlag for å prioritere planoppgaver i kommunestyrets planperiode. Bestemmelsene om kommunal planstrategi er nedfelt i Plan- og bygningsloven §10-1. Merknader og innspill bes sendt innen 19.august 2016 til postmottak@kvanangen.kommune.no og merkes med "innspill til kommunal planstrategi". Her finner du planen som PDF-dpkument.

Veinavn-forside_150x273

Kunngjøring av vedtak om veinavn i Kvænangen kommune

I medhold av §6 i lov om stadnamn, kunngjøres det at Kvænangen kommunestyre i møte 22.06.2016 fattet vedtak om 51 veinavn og parsellinndeling for hele kommunen. Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a) - c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. (Frist innen fredag 5. august). Klagen skal grunngis. Eventuell klage rettes skriftlig til Kvænangen kommune, avdeling for næring, utvikling og teknisk, 9161 Burfjord. For spørsmål kontakt saksbehandler på telefon 77778841 eller på e-post til jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no. Se de vedtatte navnene inni selve artikkelen eller trykk her for PDF-versjon.