§ 1
 
Følgende faste løyper for snøscooter er opprettet:
 
Løype nr. 1: Naviteidet - Sahppejávri
Løypa går fra Fv. 367 der hvor kraftlinja krysser eiendomsgrensa mellom eiendom 36/16 og 36/25. Herfra følger den ?Vinterveien? opp mot fjellet, krysser eksisterende traktorvei videre over høyden og krysser så vannet på langs. Herfra følger løypa eksisterende traktorvei vestover, fortsetter videre ned i Sahppevoupmi, hvor den følger dalen oppover til Sahppejávri, og går over til østenden av vannet.
 
Løype nr. 2: Kvænangsbotn ? Stuora Mollesjávri
Løypa starter fra sjøkanten nedenfor grendehuset i Kvænangsbotn, går opp til og krysser fylkesveien. Følger kraftlinja sør for veien, videre gjennom skogen ned til krysset opp til kraftverket. Løypa krysser her fylkesveien, og fortsetter langs anleggsveien til nordenden av Corrojavrit/Småvatna. Herfra går løypa over vatnet til den møter avstikkeren fra anleggsveien i sørenden. Herfra følger løypa avstikkeren vestover til anleggsveien, videre langs anleggsveien sørover til Rypedalen, og følger så Rypedalen sørover til nordenden av Lassajavri. Løypa krysser så over Lassajavri til sørenden, hvor den følger dalen oppover til Ábojávri. Herfra følger løypa østsiden av vatnet i ca 2/3 av dets lengde, hvor den så krysser tvers over vatnet. Herfra går løypa sørover langs vatnet og følger så dalen opp langs Njuolggojohka og så videre over høyden ned til Njárgajávri. Videre går løypa over vatnet før den dreier sørover til kommunegrense Nordreisa / nordenden av Stuora Mollesjávri, hvor den sammenbindes med eksisterende løype i Nordreisa kommune.
 
Løype nr. 3: Vangen ? Gammvassbekken / Badderelva
Løypen går fra Vangen (Moa) i Kjækan og videre opp gammel gruvevei langs elvedalen til Nedre Gammvatnet, herfra østover skaret til den møter løype nr. 4.
 
Løype nr. 4: Badderen ? Langvatnet
Løypa går fra E6 ved Badderen langs gammel gruvevei til Sorvusjávri / Langvatnet. En avstikker fra Gamvassbekken rett østover til løype nr. 5.
 
Løype nr. 5: Middavarri / Storsletta - Coigalanjávri
Løypa start fra Middavarri / Storsletta (fra kryss til løype 6; se neste løypetrasé) og videre over Rassavuolesjávri / Flintvatna, Nikkejávri / Djupvatnet (570) og Sorvusjávri / Langvatnet. Herfra videre i sørøstlig retning over Ribatjávri, langs (tredje) Ruossavagge­jávrit / Brottvatn (507), over Givrejávri, langs østsiden / østbredden av Gerbitjávrit (550, 554, 564) og til bredden av den sørvestligste bukta av Coigalanjávri og over til nordenden av Coigalanjávri. Fra nordenden av Coigalanjávri går en avstikker rett østover til Loaccajavri (Bielvvannet) på grensa til Finnmark, hvor den sammenbindes med eksisterende løype i Alta kommune.
 
Løype nr. 6: Burfjord - Kaasen gård ? Govdajávri / Storelvvatnet ? Nikkeluobbaljávrit / Nikkevatna ? Nikkejávri / Djupvatnet.
Løypa går fra Kraftverkstomta ved E6 i Burfjord og følger eksisterende traktorvei og vei opp til Kaasen gård. Fra Kaasen gård går løypa opp Burfjorddalen langs gammel gruvevei mot Middavarri, videre på dennes sørside og langs Gammeelva til Fiskevatnet og opp Storelvdalen til hytte nordvest for Govdajávri / Storelvvatnet. Herfra i sørlig retning til Nikkeluobaljávrit / Nikkevatna, så i vestlig retning til Nikkejávri / Djupvatnet (570).
 
Løype nr. 7: Alteidet ? Bollujávri / Polvatnet
Løypa går fra E6 på Alteidet langs skogsbilvei i østlig retning mot Alteidelva. Derfra i sørlig retning langs fylkesgrensa mot Finnmark til Øvre Kavringvatn (460). Herfra går løypa rett østover til fylkesgrensa hvor den sammenbindes med eksisterende løype i Finnmark. Denne løypa kommer inn i Troms fylke igjen øst for Bollujávri / Polvatnet (584) og går vestover over Bollujávri / Polvatnet før den ender i nordvestenden av dette vatnet.

Løype nr. 8: Reinfjord ? Lovtajávri / Loftvatn
Løypa går fra Reinfjord langs Reinfjorddalen til sørøstsiden av Olderfjord. Videre fra Olderfjord langs Kanesdalen opp Kaneslia til fylkesgrensa mot Finnmark ved Lovtajávri / Loft­vatn.
 
Løype nr. 9: Storeng ? Alteidet
Løypa starter ved kommunal vei 100 meter øst for ?Simonsen Gårdsferie?. Løypa følger jordbruksvei nordøstover til jordet som ligger øst for E6. Løypa krysser E6 ved veien til vannverket. Herfra følger løypa kraftlinja til Alteidet, men bryter av ned til Langdalselva mellom E6 og Vangen skole og følger denne bort til løype nr. 7.
 
Løype nr. 10: Bjørkenes Camping ? Nordbotn
Løypa starter ved Bjørkenes camping, og følger i kanten av fylkesveien nordover til eksisterende vei ned til leirduebanen og vender ned til sjøisen.
 
§ 2
Løypene tillates brukt fra det tidspunkt merking er gjennomført til og med 4. mai. Nedtaking av merking skal være avsluttet innen sluttdato. Kommunen bekjentgjør åpning av løypene.
 
§ 3

Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. Ved løypestart skal det være satt opp løypekart og nødvendig informasjon. Kommunen er ansvarlig for midlertidig stengning av løyper ved skredfare eller annen akutt fare (åpne elver, ising og lignende).
 
§4
 
All kjøring skal følge merket løype. Dersom merkinga er borte er løypa stengt.

§ 5

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 18. februar 2003 om snøscooterløyper, Kvænangen kommune, Troms.