Det kan søkes inntil kr. 75 000,- i støtte til nærmiljøtiltak. Støtten skal være et bidrag til investeringer og tilrettelegging av anlegg i nærmiljøet. Det forutsettes egeninnsats og/egenaktivitet(dugnad) fra søkerens side. Søker er ansvarlig for etterdrift og vedlikehold av anlegget.

Nærmiljøtiltak skal motivere og oppmuntre til investeringer og tilrettelegging eller opprustning av sosiale møteplasser i nærmiljøer, som for eksempel park, bålplasser, uteområder, lekeområder, turområder, turstier.  Nærmiljøtiltak skal ivareta og styrke stedskvaliteter i nærmiljøet, nye og/eller eksisterende anlegg, og legge til rette for tilgjengelige rekreasjons- og friluftsområder i nærmiljøet. Det stilles krav om at anlegget skal være åpent for allmennheten. Tiltak som har folkehelsegevinst, og som fremmer friluftsliv, naturopplevelser og fysisk aktivitet vil bli prioritert. Tiltak i handlingsprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur prioriteres.

Søknad om støtte sendes Kvænangen kommune, på https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1211&Cookie=0  før 01.05.2019. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av tiltaket med kostnadsoverslag og finansieringsplan, og plan for gjennomføring av tiltaket. Tilskudd gis til tiltak som gjennomføres i 2019.

Tilskuddet kan søkes av lag/foreninger/organisasjoner/virksomheter registrert i Kvænangen kommune.

Reglement for tilskudd til nærmiljøtiltak 2019.pdf