Støtteordningen gjelder tiltak i elver, bekker, innsjøer eller kystnære vannforekomster i Troms. Tiltak som er oppført i den gjeldende regionale vannforvaltningsplanens tiltaksprogram vil bli prioritert. Midlene kan brukes til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte.

For eksempel kan det søkes tilskuddsmidler til:

Rydding av søpel i/langs vannforekomster

 Kartlegging av tidligere søpelfyllinger

Fjerning av vandringshindringer for fisk og andre vannlevende organismer

 Bestandskartlegging i vassdrag

 Kartlegging av problemer knyttet til spredt avlø og drikkevannskilder

Forbedring av gyteforhold til fisk

 m.fl.

Kommuner og frivillige organisasjoner i Troms kan søke tilskudd under støtteordning Vannmiljøtiltak 2019 på støtteordningsportalen

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx