kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat
Hjem > Artikkel

Søknad om stipend - søknadsfrist 15. oktober 2017

Dersom du er borteboende ungdom som er hjemmehørende i Kvænangen kommune, og elev i den videregående skole, kan du nå søke om stipend. Les mer i artikkelen.

Søknadsskjema finner du her:  http://www.kvanangen.kommune.no/getfile.php/2435823.1387.ybpepbssea/S%C3%98KNAD+OM+STIPEND+uten+dato.pdf 

REGLER FOR TILDELING AV STIPEND:

1. Det er bevilget et beløp over kommunens budsjett til stipend for borteboende ungdom hjemmehørende i Kvænangen kommune, og som er elev i den videregående skole.

2. Det bevilgede beløp deles i to like deler som fordeles i vår– og høstsemesteret av Utvalg for Oppvekst/omsorg etter innstilling fra rådmannen og etter forutgående kunngjøring i lokalpressen.

3. Stipendet tildeles ungdom inntil fylte 25 år i utdanningsåret. Ved avbrudd i utdanningen pga militærtjeneste/siviltjeneste eller svangerskap kan stipendet ytes inntil fylte 26 år. I slike tilfeller skal avbruddet dokumenteres.

4. Stipendet tildeles elever som tar utdanning med heltidsstudium av minst ett semesters varighet.

5. Stipendet er ikke behovsprøvd, dog tildeles ikke stipend til ungdom som har fri utdanning eller som hever lønn og/eller mottar økonomisk ytelse fra det offentlige under utdanningen med unntak av stipend fra Statens Lånekasse for utdanning.

6. Søknad om stipend skrives på fastsatt søknadsskjema med bekreftelse fra skolen/utdanningsinstitusjonen.

7. Avslag på søknad om stipend kan ankes innen klagefrist fastsatt i gjeldende lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Søknad sendes: Kvænangen kommune, Servicekontoret v/ Cathrine Torvund, 9161 BURFJORD

Søknadsfrist 15. oktober 2017

Merknad: Det er ønskelig fra kommunekassens side at bankkontonummer oppgis for at de tryggere og raskere skal kunne sende ut stipendet.

Jeg vil...