kommunevapen.png
 2 solnedgang
 1 fjell snoe
 3 barn i baat

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under. Du vil også finne en del tjenester beskrevet som ytes av fylkeskommunen og staten.

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Batvrak_250x140

Finansiering og rutiner for mottak av fritidsbåter er nå en realitet

Utrangerte fritidsbåter bør ikke ligge i naturen, men leveres inn til godkjente avfallsanlegg. Båteier vil nå kunne få utbetalt kr. 1000 pr fritidsbåt som leveres til godkjente anlegg. 

(2017-10-11) [Les mer]

Planprogram for kommunedelplan for kulturminner - høring og varsel om oppstart.

Planutvalget har i møte 26.06.17, sak 18/17, vedtatt at forslag til planprogram for kulturminner (kommunedelplan) skal legges til offentlig ettersyn, og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet. 

(2017-08-02) [Les mer]
Kart-anleggsveien_300x198

Ferdsel på anleggsvegen i Kvænangsbotn

Det er spesielle regler for ferdsel på anleggsvegen som går fra Kvænangsbotn og innover mot Cuoikajavri. Detter fremgår av konsesjonsvilkår og nyere vedtak gjort av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og Olje og Energidepartementet. Reglene som gjelder:

  • Frem til 1. juli er vegen stengt for allmenn motorisert ferdsel fra og med tunellen i Corrovarri og videre innover fjellet. (unntak for scooterløype som er åpen frem til 5. mai)

  • Fra 1. juli er vegen åpen opp til Lassojavri. Vegen er da stengt med bom som sperrer vegen fra Lasso og opp mot Abojavri.

  • Fra 10. september er vegen åpen helt inn til Cuoikajavri. Vegen brøytes vanligvis ikke.

(2017-06-30) [Les mer]
Avfallsservice-logo

Informasjon fra Avfallsservice AS

Husholdningskunder. Enmannsbetjente biler: I forbindelse med innføring av enmannsbetjente renovasjonsbiler (sidelaster) blir det noen endringer i kjøremønster og tømmedag. Avfallsdunken må settes ut senest kl. 07.00 på tømmedagen. Husk at håndtaket skal stå vendt bort fra veien. Dunken plasseres 0,5 meter fra vegkanten langs kommunal veg og 1,5 meter fra vegkanten langs fylkes- og riksveg. Fra og med uke 10 (2.3.-15) vil det bli iverksatt endringer på rutene, les mer om dette inni artikkelen.

(2015-02-23) [Les mer]
Avfallsservice-logo

Avfallsservice melder:

Nye åpningstider ved Badderen Miljøstasjon fra og med 1. mars 2015

Åpningstidene blir slik: 1. september - 31. mai onsdag kl. 15.00 - 18.00 og 1. juni - 31. august onsdag kl. 13.00 - 18.00

(2015-01-29) [Les mer]
Anker

Vedtatt kystsoneplan for Kvænangen

Kommunestyret vedtok kystsoneplan for Kvænangen i møte 11.03.2015 og 29.04.2015. Planens hoveddokument består av kart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

(2014-12-08) [Les mer]
søppelbil

Avfallsservice

Kvænangen er med i en interkommunal ordning om avfalls- og søppelhandtering gjennom Avfallsservice. Trykk på linken og deres hjemmeside vil åpne seg.

(2014-11-07) [Les mer]
Solnedgang-Kvænangstindene-_100x75

"Rent og pent i Kvænangen"

Kvænangen kommune har startet prosjekt "Rent og pent i Kvænangen" dette er et 3- årlig prosjekt, som skal danne en Renere og Penere kommune.
(2013-05-24) [Les mer]