Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbrukseiendom - deling

Du må søke om å få dele en landbrukseiendom. Søknaden sender du til kommunen der eiendommen ligger. 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du tenkt å dele en eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, må landbruksmyndighetene godkjenne delingen.

Dersom formålet med delingen gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlova § 9, må samtykke til omdisponering godkjennes først.

Målgruppe

De som har grunnbokshjemmel til landbrukseiendom eller kan dokumentere en privatrettslig rett til eiendommen

Kriterier/vilkår

Kommunen kan gi samtykke til deling dersom delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.

Det skal da vurderes

  • om hensynet til vern av arealressursene blir ivaretatt
  • om det er en driftsmessig god løsning
  • om det kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven.

Selv om disse landbrukshensynene ikke taler for deling, kan deling likevel tillates dersom det er nødvendig av hensyn til bosettingen i området.

Pris for tjenesten

Kommunen behandler delinger etter jordbruksloven samtidig som etter plan- og bygninsloven. Behandlingsgebyr tas samlet og er for tiden på 1.543,50.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Se spesielt jordlova § 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord og § 12 Deling.

 

Lover

Forvaltningsloven
Jordlova

Forskrifter

Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

Forskrifter

Landbrukseiendom - omdisponering og deling (rundskriv)

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke om å få dele landbrukseiendommen. Søknaden sender du til kommunen der eiendommen ligger. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele av.

Søknaden sendes til

Kvænangen kommune
Teknisk kontor

9161 Burfjord

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Kommunen behandler søknad om fradeling samlett sett i forhold til jordlova og plan- og bygningsloven. Saker som må ha dispensasjon fra kommuneplanens arealdel sendes på høring før de tas opp til behandling i teknisk utvalg.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om grunnen til dette med opplysning om når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorg
Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
Besøksadresse:9161 BURFJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-01-30 09:22