Kvænangen barne- og ungdomsskole: Tlf. 77 77 89 00

Rektor: Reidun Kydland. Tlf. 77 77 89 01

Inspektører: Guro Solheim, Kristin Anita Hansen og Ivar Henning Boberg. Tlf. 77 77 89 02

Sekretær: Anne Berit Holst. Tlf. 77 77 89 00

Rådgiver: Kjetil Tunset

Kontaktlærere:

1. klasse Synøve Solheim
2. klasse Hilde Kjellmann
3. klasse Brit Anne Engebretsen 
4. klasse Maria Olaussen
5. klasse Nils Jørgen Pedersen
6. klasse Ole Engebretsen
7. klasse Jon Arne Solheim
8. klasse Guro Solheim
9. klasse Anette Blomstereng
10. klasse Erik Gunnes

Skolerute for 2014/2015 finner du her.

Skolestart: kl. 08.55. Skoleslutt 14.45

Alle trinnene går hver dag, men i 1. til 4. klasse slutter eleven etter 4. eller 5. time og får et SFO tilbud etter skoleslutt.

 • Kvænangen barne- og ungdomsskole skal være en skole der alle skal trives og føle seg trygge. Dette gjelder både for elevene, lærerne og de andre tilsatte. Mobbing blir ikke tolerert!
 • Skolen har et helhetlig menneskesyn der læringsbegrepet omfatter å
  • gi elevene økte kunnskaper og ferdigheter
  • innøve gode arbeidsvaner
  • gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
  • stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
  • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
  • stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. (K06, Prinsipper for opplæringen, Elevmedvirkning)
  • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
  • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
  • bidra til at de voksne på skolen fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
  • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
  • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
  • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte.