Formannskapet gjorde vedtak i møte 29. januar om å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur på høring og offentlig ettersyn. Dette er et varsel om oppstart og kunngjøring av dette planarbeidet. I den forbindelse er det utarbeidet et planprogram etter reglene i plan- og bygningsloven § 4-1, som nå sendes ut på høring og offentlig ettersyn jamfør § 11-13. Regionale fagmyndigheter og berørte lag og foreninger orienteres i eget brev. Forslag til planprogram kan lastes ned på denne lenka:

Forslag til planprogram.pdf

Utskrift av dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset i Burfjord og på Sørstraumen Handel AS.

Merknader og innspill til planprogrammet kan rettes skriftlig til Kvænangen kommune, Gargu 8, 9161 Burfjord eller post@kvanangen.kommune.no.

Høringsfristen settes til 21.03.18.