Gjeldende planer for planområdet er Kommuneplanens arealdel. Eiendommene er i kommunens arealdel avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, idrettsanlegg og parkering.

Planinitiativet vurderes i hovedsak å være i samsvar med kommuneplanens bestemmelser. Detaljplanen vil medføre mindre justeringer av gjeldende reguleringsplaner mht. endring av LNF-område og boligformål til parkering.

Formålet med planen er å sikre trygg skoleveg, gjennom å avklare gang- og kjøreadkomst, fortau, parkering, samt busstopp for barne- og ungdomsskolen, samt sikre tilstrekkelige og attraktive uteområder for skole/nærmiljøanlegg og idrettsanlegg både sommer og vinter.

Det planlagte tiltaket er med tanke på krav om konsekvensutredning vurdert i henhold til plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger, og vurderes ikke falle inn under krav om konsekvensutredning.         

De som har innspill til planarbeidet bes sende merknader til Verte landskap – arkitektur as, postboks 1034, 9503 Alta
innen 15.08.2019.
Det skal sendes kopi av innspill skal merkes med planid: 1943201902 til Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord.

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan skje til saksbehandler Anita Veiseth på telefonnummer 78 44 30 33 eller anita@verte.no.

Områdekart KVBU.jpg