Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fellingstillatelse

Du må som hovedregel ha fellingstillatelse for å jakte på vilt. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Dåhjort kan jaktes i hele landet uavhengig av minsteareal, kvote eller godkjent vald.

Grunneieren kan utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for et vald eller et bestandsområde som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden. For villrein er det villreinnemnda som godkjenner bestandsplaner. Godkjente villreinvald tildeles fellingstillatelser for hvert enkelt jaktår.

Målgruppe

Grunneiere/jaktrettshavere

Kriterier/vilkår

Det må foreligge en godkjenning av vald for elg, hjort, rådyr eller villrein for å få fellingstillatelse. Kommunen/villreinnemnda fastsetter minstearealet som er det areal som grunneier må disponere for å få fellingstillatelse for ett dyr.

Pris for tjenesten

Det er ikke fellingsavgift for rådyr. Kommunen fastsetter fellingsavgift for elg og hjort, og Miljødirektoratet fastsetter fellingsavgift for villrein.

Fellingsavgiften for elg i Kvænangen kommune er for 2010 fastsatt til:
Kr 255 for kalv og kr 440 for voksne dyr.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Forvaltning av hjortevilt
aaa

Lover og retningslinjer

Viltloven § 16 og § 40 andre avsnitt

Lover

Forvaltningsloven
Viltloven

Forskrifter

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Godkjente vald trenger ikke å søke om fellingstillatelse. Kommunen (eller villreinnemnda) utsteder en årlig fellingstillatelse og sender den til valdansvarlig representant. Foreligger det en godkjent bestandsplan, utstedes alle fellingstillatelser første året for hele bestandsplanperioden. Dette gjelder ikke for villrein, der fellingstillatelse uansett utstedes for hvert enkelt jaktår.

Saksbehandling

Fellingstillatelsen skal være ferdigbehandlet av kommunen innen 15. juni hvert år. Fellingstillatelsene behandles av viltnemda.

Klagemulighet

Du kan klage på antall dyr du har fått fellingstillatelse for (og det tellende arealet som ligger til grunn for dette) innen en frist på tre uker fra du mottok tillatelsen. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Miljødirektoratet for vedtak gjort av villreinnemnda. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis du ikke gis fullt medhold, vil saken gå videre til klageinstansen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorg
Postadresse:Rådhuset 9161 BURFJORD
Besøksadresse:9161 BURFJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-01-30 09:02