Endringen omfatter formålsområdene U1 og U2 i gjeldende reguleringsplan.

Områdene U1 og U2 planlegges endret fra areal for utleiehytter til areal for fritidsbebyggelse betegnet H7 og H8 med tilhørende parkering.

På de øvrige formålsområdet innen planområdet foretas det ingen endringer eller rettighetsendringer vedr. veirett eller naustrett.

Forslagstillere er grunneierne Trond Jensen og Anne Berit Bæhr .

Planforslag utarbeides av KONZEPT arkitektur bygg og plan ,9151 Storslett .

 

Merknader og/eller innspill til planarbeidet eller andre relevante opplysninger bes sendt skriftlig til

KONZEPT arkitektur bygg og plan

Flomstadvegen 1

9151 Storslett

eller pr. e-post : glyngsmark@hotmail.no

merket «Innspill Endring Reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt» innen 20.mai  2019

Området som berøres av endringen er markert med rød stiplet linje i plankartet. 

Kart planområde Kjækan.jpg