Fylkesmannen i Troms og Finnmark har av hensyn til fjellrev innført et midlertidig forbud mot motorferdsel i grenseområdet mellom Alta, Kautokeino og Kvænangen. Området berører ingen av de offentlige snøscooterløypene i Kvænangen. Vedtaket kan lastes ned på fylkesmannens nettside:

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-troms-og-finnmark/miljo-og-klima/motorferdsel/snoscooter/vedtak-om-midlertidig-motorferdselforbud-i-naa-omradet---alta-kautokeino-og-kvanangen-kommuner.pdf

Området er markert i kartet: